Στόχοι - Τέχνη στην εκπαίδευση

Ποιο κενό καλύπτει το  εργαστήριο ΑΝΙΜΑ;
Στα ισχύοντα σήμερα σχολικά προγράμματα σπουδών τροφοδοτείται, κατά κόρον, η νοητική διάσταση της προσωπικότητας του ατόμου και αξιολογείται σχεδόν αποκλειστικά η ακαδημαϊκή επίδοση. Δίνεται υπερβολική έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες και παραμελούνται άλλα σημαντικά πεδία, όπως το σώμα, τα κίνητρα και το συναίσθημα. Ενθαρρυντικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας, πυκνώνουν οι φωνές των μελετητών που κρούουν τον κώδωνα κινδύνου για τις επιπτώσεις της νοησιαρχίας και του συμπεριφορισμού που χαρακτηρίζει το σημερινό σχολείο.
Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται και αναδεικνύονται  ολοένα και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα αναντικατάστατα παιδαγωγικά οφέλη που απορρέουν από την ενασχόληση με τις τέχνες και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ένταξης των τεχνών στα σύγχρονα σχολικά προγράμματα σπουδών.
Μέσα από τις διάφορες μορφές της Αισθητικής Αγωγής (εικαστικές τέχνες, μουσική, θέατρο, δημιουργική γραφή, πολυμέσα κ.λπ.), φαίνεται ότι το άτομο ωφελείται όχι μόνον σε αισθητικό-καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε σωματικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό-νοητικό. Η συστηματική και ουσιαστική αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση και μάλιστα, τόσο ως διδασκόμενο αντικείμενο, όσο και ως διδακτικό εργαλείο, είναι μια νέα καινοτόμα οπτική από την οποία μπορεί να προκύψει μια νέου τύπου εκπαίδευση. Το εγχείρημα αυτό πρέπει να βασιστεί σε εκπαιδευτικούς κατάλληλα επιμορφωμένους σε επίπεδο θεωρητικό, μεθοδολογικό και βιωματικό.
Σε αυτή τη βάση, ο συμμετέχων στα μαθήματα του εργαστηρίου ANIMA:

 • Θα αποκτήσει θεωρητικό υπόβαθρο σχετικό με την ένταξη της τέχνης στην εκπαίδευση
 • Θα ευαισθητοποιηθεί σχετικά με το ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση
 • Θα βελτιώσει τις διδακτικές του τεχνικές
 • Θα μάθει να αναλύει τους στόχους των αισθητικών - καλλιεχνικών δραστηριοτήτων
 • Θα μάθει να σχεδιάζει αισθητικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες με συγκεκριμένες επιδιώξεις
 • Θα μάθει να οργανώνει προγράμματα αισθητικών - καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
 • Θα μάθει να εφαρμόζει αισθητικές - καλλιτεχνικές δραστηριότητες   
 • Θα μάθει να οργανώνει και να υποστηρίζει καλλιτεχνικές δράσεις και εκδηλώσεις
 • Θα μάθει να διδάσκει τη θεατρική, κινητική και μουσική αγωγή σε ομάδες παιδιών και ενηλίκων

Το εργαστήριο ΑΝΙΜΑ εκπαιδεύοντας άτομα που παρέχουν εκπαίδευση, συμβάλλει ώστε, στους χώρους αγωγής:

 • η προσέγγιση της γνώσης να γίνεται ζωντανά και δελεαστικά
 • η διδακτική διαδικασία να γίνεται πιο αβίαστη, αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική
 • τα διδασκόμενα θέματα να γίνονται αντιληπτά όχι μόνον λεκτικά και λογικά, αλλά και πολυτροπικά, μέσα από χρώματα, σχήματα, υφές, ήχους, εκφράσεις, κινήσεις κ.ά.
 • η μουσική, το θέατρο, η σωματική έκφραση, το θέατρο με αντικείμενα, η ζωγραφική, το κολλάζ, η χειροτεχνία, η φωτογραφία, το βίντεο κ.ά. να αποτελούν τρόπους και μέσα έκφρασης των ατομικών διαφορών και αντιλήψεων για τον κόσμο.