Διδακτική μέθοδος

Η επιμόρφωση πάνω σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των τεχνών απαιτεί μία διδακτική μέθοδο που έχει τριαδική δομή και συνδέει κυκλικά μεταξύ τους α) την ατομική δοκιμή, β) τη θεωρητική διαστόχαση και γ) τη διδακτική ανάλυση. Με άλλα λόγια, οι επιμορφούμενοι σε θέματα σχετικά με την Τέχνη στην Εκπαίδευση είναι απαραίτητο:

  • να εκτίθενται σε καταστάσεις που συμβάλλουν στη δική τους αισθητική ανάπτυξη,
  • να προσεγγίζουν και επεξεργάζονται θεωρητικά διάφορα επιστημολογικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, εννοιολογικά κ.ά. αισθητικά θέματα, που συμβάλλουν στην επιστημονική-ακαδημαϊκή αισθητική υποδομή τους, και
  • να μελετούν και να αναλύουν διδακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μεθοδολογία εφαρμογής των αισθητικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα αγωγής.

Έτσι, η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στα μαθήματα ANIMA αποτελείται από:

  • την πρακτική εξοικείωσή τους με αισθητικά παιχνίδια, άμεσα σχετικά με αυτά που προορίζουν για τους μαθητές τους,
  • τη θεωρητική κατάρτισή τους, σε σχέση με δεδομένα περί αισθητικής και τέχνης, περί αισθητικής εμπειρίας, αισθητικών εννοιών, ψυχικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη δημιουργία και την πρόσληψη έργων τέχνης, δημιουργικής διδασκαλίας, αισθητικής αγωγής και ανάπτυξης, και
  • την κατάρτισή τους περί μεθοδολογικής ανάλυσης δραστηριοτήτων και διδακτικής μεθοδολογίας (συνειδητότητα των στόχων προς επίτευξη, μέθοδοι προσέγγισης, μέθοδοι προσαρμογής των δραστηριοτήτων στις συνθήκες διδασκαλίας, στα ενδιαφέροντα, στο αναπτυξιακό επίπεδο και στις αισθητικές δεξιότητες της ομάδας των μαθητών, συσχετισμός των αισθητικών δραστηριοτήτων με τις διάφορες ενότητες των προγραμμάτων σπουδών, επιρροή των αισθητικών δράσεων στην κοινωνικότητα και στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών κ.λπ.).